Algemene voorwaarden

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “www.pakjesbus12.nl – PAKJESBUS 12”: de onderneming die onder de handelsnaam “Feestatelier”, hierna te noemen Feestatelier, gevestigd te Eibergen, kantoorhoudende aan J.W. Hagemanstraat 34 a, 7151 AG, postadres Wenneker 3 7152 HA te Eibergen sinds 15-03-2012 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54889057;

Aanvulling Algemene Voorwaarden met betrekking op Pakjesbus 12

Pakjes Piet komt heel graag de pakjes feestelijk bezorgen! Een paar extra algemene voorwaarden om er een geslaagd feest van te maken:

Betaling vooraf per bank naar Feestatelier IBAN NL 36 ABNA 0500 296812 of via de Sisow Ideal koppeling via het aanmeldformulier op de website of in overleg een bankoverschrijving.

Bij annulering, waar kosten aan verbonden zitten, wordt er een factuur per mail verstuurd, dit bedrag moet binnen 14 dagen op onze rekening staan.

Bij afgifte van de cadeaus verzegelen bij in bij zijn van de klant. Feestatelier is niet aansprakelijk voor kapot of zoek geraakte cadeaus. Aangeleverde zakken of dozen worden verzegelt met een unieke code. 

Annulering voorwaarden:

Na wederzijdse bevestiging plannen wij uw bezorging in en staat dat vast.

Er kan uiterlijk 48 uur van te voren geannuleerd worden. Bij annulering binnen 48 uur zijn we genoodzaakt 100% van het afgesproken totaalbedrag voor die dag als in rekening te brengen.

Indien geannuleerd dient te worden wegens dringende onvoorziene omstandigheden uwerzijds, behoudt eigenaresse, Madelon Kuijk, zich het recht voor een beoordeling te maken of annuleringskosten al dan niet van toepassing zullen zijn.

Pakjesbus 12 behoud zich het recht ten alle tijden te kunnen annuleren. We zullen indien gewenst altijd proberen een oplossing te vinden. Dit zal helaas niet altijd mogelijk zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Feestatelier zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Feestatelier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van

door Feestatelier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Feestatelier heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Feestatelier zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Feestatelier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Feestatelier. Feestatelier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Feestatelier dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3. De overeenkomst treedt in plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Feestatelier.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de door Feestatelier gestelde termijn.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Ferestatelier.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Feestatelier gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Feestatelier.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Feestatelier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Afkoelingsperiode

5.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, hebt u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Feestatelier te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Boeken mogen niet geruild worden.

5.2 Indien u de overeenkomst als gevolg van artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Feestelier te melden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

5.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Feestatelier als gevolg van artikel 5.1 en 5.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Feestatelier binnen 14 dagen nadat Feestatelier het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4 Feestatelier behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Feestatelier of de leverancier van het product) is beschadigd.

5.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Feestatelier schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Feestatelier u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Feestatelier heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Feestatelier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Feestatelier garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Feestatelier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Feestatelier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Feestatelier, dan wel tussen Feestatelier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Feestatelier, is Feestatelier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Feestatelier.

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Feestatelier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Feestatelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Feestatelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen 

10.1 Indien u aan Feestatelier schriftelijk opgave doet van een adres, is Feestatelier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Feestatelier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Bij het aanmaken van een account op feestatelier.nl gaat u akkoord met het ontvangen van de maandelijkse nieuwsbrief. Middels de link in nieuwsbrief kunt zich hiervoor afmelden.

10.3 Wanneer door Feestatelier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Feestatelier deze Voorwaarden soepel toepast.

10.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Feestatelier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Feestatelier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.5 Feestatelier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Klantenservice

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Feestatelier

Wenneker 3

Feestalier kan niet aansprakelijk gesteld worden door schade van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade na het gebruik van de door ons geleverde decoratie en/of diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruiken van de te bedrukken ontwerpen, in vorm van licentie, auteursrechten en eigendomsrechten in welke vorm dan ook. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesse, onder andere wegens persoonlijke ongevallen en schade aan roerende en onroerende goederen. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesse welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn ingevolge deze voorwaarden.

Ballondecoraties die buiten worden geplaatst geldt de garantie alleen op de dag zelf, dus op de dag van afhalen of plaatsing. De weersomstandigheden kunnen dus danig van invloed zijn. Hiervan wordt de klant vaak ook op de hoogte gebracht. Aanraden is dan ook om de ballondecoratie in de schaduw te plaatsen, op een droge plek en mogelijk op een koele plek.

Het materiaal van de ballonpilaar en ballonnenboog heb je in bruikleen. Deze worden op afspraak weer opgehaald. Bij verlies of schade wordt hiervoor € 20,- in rekening gebracht.